Elastyczny system do analiz finansowych

analizaInteligentny System Wspomagania Decyzji Aitech DSS jest pierwszą polską, zaawansowaną technologicznie aplikacją. Aplikacją wykorzystującą m.in. metody z zakresu sztucznej inteligencji – przeznaczoną ogólnie do analizy i interpretacji danych. Jednocześnie jest to pierwsza polska-dostępna komercyjnie aplikacja o architekturze hybrydowej. W warstwie ekonomicznej aplikacja Aitech DSS wykorzystuje bazy wiedzy rozwijane przez firmę AITECH od wielu lat. Część z nich była dostępna w ramach aplikacji ISAF firmy AITECH. W podstawowej wersji system wykorzystuje system ekspertowy PC-Shell.

Aitech DSS jest uniwersalnym systemem hybrydowym do analizy i interpretacji dowolnych danych zarówno ilościowych jak i jakościowych. Podstawowe jego funkcje to:

 • obieranie danych ze źródeł zewnętrznych,
 • agregacja i przetwarzanie danych (np. automatyczne obliczanie wskaźników ekonomicznych, prognozy, symulacje i wiele innych),
 • wizualizacja danych wejściowych i otrzymanych wyników,
 • tworzenie prognoz wybranych czynników ekonomicznych,
 • łatwe definiowanie dowolnych scenariuszy analizy danych,
 • automatyczna ocena (interpretacja) danych i wskaźników przez system ekspertowy,
 • automatyczna publikacja danych, przebiegu i wyników analizy w formie raportów w formacie dokumentów Microsoft Word.

W komunikacji z Użytkownikiem Aitech DSS wykorzystuje mechanizm scenariuszy udostępniających zbiór zhierarchizowanych metod, umożliwiających rozwiązanie problemu.

Obecna wersja systemu zawiera 14 typów metod, które można podzielić na metody wizualnego wprowadzania i prezentacji danych (arkusz kalkulacyjny, arkusz czasowy, dialog, wykres), metodę automatycznego importu i eksportu danych do baz danych (dostęp do baz danych) oraz metody obliczeniowe i interpretujące dane (system ekspertowy, sieć neuronowa) oraz metoda raportowania.

Aitech DSS został z powodzeniem zastosowany w następujących obszarach tematycznych:

 • bieżący monitoring finansowy w zakresie płynności, rentowności i obsługi zadłużenia,
 • wczesne ostrzeganie o rodzących się zagrożeniach w sytuacji finansowej,
 • planowanie finansowe oparte na metodach statystycznych oraz na założeniach ekspertów,
 • wielowariantowa ocena efektywności projektów inwestycyjnych połączona z symulacjami zmian warunków, wejściowych przy założeniach i w czasie trwania inwestycji,
 • budżetowanie i controlling,
 • ocena ryzyka związanego z kredytem bankowym.

Unikatowe walory systemu Aitech DSS

Aitech DSS wyraźnie odróżnia się od innych produktów programowych sfery finansowo-bankowe. Inne najczęściej w zakresie możliwości analitycznych ograniczają się do wyliczenia zbioru wskaźników na podstawie dostarczonych danych i odniesienia ich do określonych norm. Dodatkowo w systemach tych dostępne są z reguły możliwości graficznej prezentacji danych oraz udostępnienia dodatkowego zbioru parametrów w postaci np. średnich branżowych. W rezultacie, z dużego zbioru danych wejściowych, otrzymujemy mniejszy zbiór wskaźników. Nie otrzymujemy jednak dalej odpowiedzi na pytanie – co z tych danych wynika?

Należy podkreślić, że wszystkie wymienione właściwości są dostępne w oferowanym przez nas systemie. Jednakże w systemie Aitech DSS dostarczamy dodatkowo innych możliwości funkcjonalnych, unikatowych na krajowym rynku oprogramowania do wspomagania decyzji. Nasz system, dzięki zastosowaniu technologii systemów ekspertowych, jest zdolny dokonać automatycznej oceny dostarczonych mu danych, zatem udzielić odpowiedzi na pytanie: co z tych danych wynika?

Dzięki szczególnym właściwościom przyjętych przez nas rozwiązań, uzyskujemy dodatkowo następujące korzyści:

 • Prezentowana ocena finansowo-ekonomiczna wyrażona jest w postaci jednego zdania w języku naturalnym, określającego klasę ryzyka, zamiast zbioru liczb wymagających dalszej pogłębionej interpretacji
 • System nie działa jak większość dostępnych systemów na zasadzie „czarnej skrzynki”, lecz jest w stanie automatycznie wyprowadzić logiczne uzasadnienie wygenerowanej oceny
 • Dzięki jawnej reprezentacji wiedzy, będącej konsekwencją przyjętej technologii, zarówno ocena (rozwiązanie problemu) jak i wyjaśnienia systemu prezentowane są w formie bardzo czytelnej, zbliżonej do reguł języka naturalnego. Dzięki temu system jest niezwykle przyjazny w pracy z Użytkownikiem. Opcjonalnie, wyjaśnienia systemu mogą być prezentowane graficznie, jeśli taka forma jest bardziej odpowiednia dla Użytkownika
 • Aitech DSS wyposażony jest w silnie rozbudowane mechanizmy prognozowania określonych czynników ekonomicznych oraz zaawansowanych symulacji
 • Zastosowana przez nas technologia m.in. systemów ekspertowych ułatwia prowadzenie bardziej jednolitej polityki oceny przez centrale (holdingi, grupy kapitałowe, itd.) spółek zależnych, niezależnie od faktu, że każda z tych spółek może samodzielnie prowadzić ocenę wewnętrzną z wykorzystaniem naszego systemu. Daje zatem szansę również na pewnego rodzaju „standaryzację” ocen, tym samym porównywalność wyników.
Elektronika moje hobby czyli komputery i majsterkowanie dla mniej-więcej zaawansowanych.